ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

บทนำ

โดยที่กลุ่มบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทร่วมทุน (“บริษัท”) ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าผู้ที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้จอง” ได้ดำเนินการจองซื้อห้องชุด ที่ดินจัดสรร ที่ดินจัดสรรพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของบริษัทผ่านทางออนไลน์ (“การจองออนไลน์” หรือ “Booking Online”) รวมถึงรับบริการอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ผู้จองรับทราบและตกลงว่าในการทำธุรกรรม และ/หรือใช้บริการใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ผู้จองตกลงยอมรับและจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ผู้จองจะต้องดำเนินการลงทะเบียนก่อนทำการจองออนไลน์ โดยผู้จองจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง และเป็นปัจจุบันที่สุด และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดที่ผู้จองได้ให้ไว้แก่บริษัท ผู้จองตกลงที่จะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบการจองออนไลน์ทันที หรือติดต่อ ผ่านศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) ที่โทรศัพท์หมายเลข 1787
 2. บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของผู้จองไว้เป็นความลับ และสงวนสิทธิที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันข้อมูลที่ผู้จองให้มาถูกต้อง และยืนยันตัวตนของผู้จอง หากผู้จองเลือกที่จะไม่ส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่บริษัท อาจทำให้การจองออนไลน์ของผู้จองไม่สมบูรณ์ และ/หรือไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายกับบริษัทได้
 3. ในการจองออนไลน์ ผู้จองจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 4. ผู้จองจะถูกกำหนดให้สร้างชื่อผู้ใช้ (Username)/รหัสส่วนตัว (Password) โดยผู้จองจะต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสส่วนตัว (Password) ไว้เป็นความลับ ในกรณีที่ผู้จองมอบข้อมูลหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใดนำข้อมูลส่วนตัว และ/หรือ ชื่อผู้ใช้ (Username) และ/หรือรหัสส่วนตัว (Password) ของผู้จองไปใช้ ให้ถือว่าการกระทำใดๆ บนเว็บไซต์โดยบุคคลอื่นนั้น เป็นการกระทำของผู้จองเอง และมีผลผูกพันทางกฎหมายกับผู้จองทุกประการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้จองสงสัยว่ามีการลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้จองจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันที
 5. ในกรณีที่บริษัทมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะมีการใช้เว็บไซต์ไปในทางมิชอบ บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยกเลิกการใช้บัญชีของผู้จอง หรือร้องขอให้ผู้จอง เปลี่ยนรหัสผ่านก็ได้
 6. ผู้จองยินยอมและตกลงให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้จองที่ได้รับมาเพื่อจัดการบัญชีการใช้งานของผู้จองที่มีกับบริษัท รวมถึงตรวจสอบและจัดการธุรกรรมการเงินอันเกี่ยวกับการชำระเงินค่าซื้อห้องชุด ที่ดินจัดสรร ที่ดินจัดสรรพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ (แล้วแต่กรณี) สำหรับ การจองออนไลน์ และ/หรือส่งข้อมูลข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชันต่างๆ เกี่ยวกับโครงการหรือบริการอื่นใดของบริษัท
 7. บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของผู้จองให้บุคคลภายนอกทราบ ยกเว้นกรณีที่บริษัทอาจถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้จอง เช่น ในกรณีที่มีมูลให้เชื่อว่า การเปิดเผยดังกล่าวอาจป้องกันการคุกคามทางทุจริตบนธุรกรรมออนไลน์ หรือได้รับการร้องขอจากหน่วยงานราชการอื่นใด หรือ เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย เป็นต้น
 8. ผู้จองตกลงยินยอมให้บริษัทรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และประมวลผลข้อมูลของผู้จอง เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ติดต่อ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด ความสนใจด้านที่อยู่อาศัยต่างๆ เป็นต้น หากข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนส่วนบุคคล
 9. ผู้จองยอมรับและตกลงว่าเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ข้อความ ตลอด จนรูปภาพต่างๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ห้ามผู้ใดทำการลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ หรือดัดแปลงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ ผู้จองสามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาข้างต้นเพื่อการจองออนไลน์บนเว็บไซต์เท่านั้น และจะไม่ ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ ก็ตาม ทั้งนี้ หากพบว่ามีการกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น บริษัทมีสิทธิระงับ ยกเลิก การเข้าใช้เว็บไซต์ตามที่เห็นสมควร และ/หรือดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนดังกล่าวได้ทันที
 10. บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จองทราบล่วงหน้า
 11. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดซื้อ ที่ดินจัดสรร ที่ดินจัดสรรพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ และ/หรือสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างบ้าน (แล้วแต่กรณี) เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับสัญญาดังกล่าวและให้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย

การชำระเงิน (Payment gateway)

ผู้จองได้ศึกษาเข้าใจและตรวจสอบข้อมูล ราคา รายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อห้องชุด ที่ดินจัดสรร ที่ดินจัดสรรพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ (แล้วแต่กรณี) รวมถึงข้อมูลโครงการทั้งหมดที่ ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทโดยละเอียดแล้ว และตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อน ไขในการจองซื้อห้องชุด ที่ดินจัดสรร ที่ดินจัดสรรพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ (แล้วแต่กรณี) ผ่านระบบการจองออนไลน์ (Booking Online) บนเว็บไซต์ของบริษัททุกประการ

 1. ผู้จองตกลงและรับรองว่าได้ให้รายละเอียดข้อมูลบัตรเครดิตที่ถูกต้องและมีผลใช้บังคับเพื่อการชำระเงินออนไลน์ (Payment gateway) ทั้งนี้ ข้อมูลหรือการกระทำใดๆที่ เป็นเท็จจะถูกปฏิเสธหรือมีผลเป็นการยกเลิกการจองซื้อโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จองทราบ และบริษัทไม่จำต้องคืนเงินใดๆ ให้แก่ผู้จอง
 2. ผู้จองสามารถชำระเงินจองซื้อห้องชุด ที่ดินจัดสรร ที่ดินจัดสรรพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ (แล้วแต่กรณี) ผ่านระบบการจองออนไลน์บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต VISA, Master Card ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้รหัส Verified by Visa (VBV) หรือ Master Card Secure Code เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินออนไลน์และยืนยันเพิ่มเติม ถึงความเป็นเจ้าของบัตรของผู้จอง
 3. ราคาซื้อขาย ส่วนลด โปรโมชัน ของสมนาคุณ ของแถม และ/หรือรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงเงื่อนไข การขายต่างๆ ที่ระบุบนเว็บไซต์ ณ วันที่ผู้จองทำรายการจองออนไลน์เป็นราคาที่แน่นอนและเป็นที่สุด ดังนั้น ผู้จองซื้อจึงไม่อาจร้องขอเพื่อเปลี่ยนแปลงราคา เงื่อนไขการขาย หรือยกเลิกการจองออนไลน์ดังกล่าว
 4. ภาพถ่าย รูปภาพจำลอง ข้อความจากโฆษณาประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์อาจคลาดเคลื่อนจากการก่อสร้างจริง เช่น สีอาคาร การตกแต่ง เป็นต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดตามความเหมาะสม
 5. ผู้จองตกลงยินยอมให้ธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตของผู้จองทำการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตเพื่อชำระหนี้ค่าจองซื้อห้องชุด ที่ดินจัดสรร ที่ดินจัดสรรพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ (แล้วแต่กรณี) ที่ เกิดขึ้นจากการใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ตามจำนวนที่ปรากฏในใบสรุปการจองออนไลน์ และ/หรือใบยืนยันการจองออนไลน์ (Booking Confirmation)
 6. การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบการจองออนไลน์ จะถือว่าสมบูรณ์ต่อเมื่อ บริษัทได้เรียกเก็บยอดเงินดังกล่าวจากธนาคารเจ้าของบัตรของผู้จองเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าการชำระเงินดังกล่าวเป็นการชำระเงินมัดจำเพื่อการจองซื้อห้องชุด ที่ดินจัดสรร ที่ดินจัดสรรพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินจองดังกล่าวในทุกกรณี
 7. หากผู้จองประสงค์จะขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงินเพื่อซื้อห้องชุด ที่ดินจัดสรร ที่ดินจัดสรรพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ (แล้วแต่กรณี) ผู้จองตกลงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเครดิต บูโร รวมถึงการยื่นขอสินเชื่อตามระยะเวลา และสถาบันการเงินที่บริษัทกำหนดอย่างน้อย 2 แห่ง
 8. กรณีผู้จองประสงค์จะซื้อห้องชุด โดยชำระด้วยเงินสด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ (ไม่ขออนุมัติสินเชื่อ) ผู้จองจะต้องเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด/สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร/สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/สัญญาว่าจ้างปลูกสร้างบ้าน (แล้วแต่กรณี) กับบริษัท ภายใน 7 วัน นับแต่วันจอง
 9. หากผู้จองประสงค์จะยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ผู้จองจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อให้ครบถ้วน และส่งมอบให้กับบริษัทและ/หรือสถาบันการเงิน ภายใน 7 วัน นับแต่วันจอง ทั้งนี้ หากผู้จองได้รับการพิจารณาวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินในเบื้องต้นแล้ว ผู้จองตกลงจะเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด/สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร/สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/สัญญาว่าจ้างปลูกสร้างบ้าน (แล้วแต่กรณี) กับบริษัท ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ทราบผลการพิจารณาวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินในเบื้องต้น
 10. กรณีผู้จองประสงค์จะยื่นขอสินเชื่อกับสวัสดิการ หรือสถาบันการเงินของผู้จองเอง หากไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อภายใน 45 วัน นับแต่วันจอง ผู้จองตกลงให้บริษัทใช้สิทธิยกเลิกการจอง และยินยอมให้บริษัทริบเงินมัดจำที่ชำระมาแล้วทั้งหมดไว้เป็นค่าเสียหายได้ทันที รวมถึงบริษัทมีสิทธิเสนอขายห้องชุด/ที่ดินจัดสรร/ที่ดินจัดสรรพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ (แล้วแต่กรณี) ให้แก่บุคคลอื่นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ ผู้จองทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด โดยผู้จองตกลงจะไม่โต้แย้ง หรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
 11. ภายหลังจากที่ผู้จองชำระเงินผ่านระบบการจองออนไลน์เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะจัดส่งข้อความหรือเอกสารยืนยันการจองออนไลน์ให้แก่ผู้จองทาง SMS และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ภายใน 24 ชั่วโมง กรณีที่ผู้จองไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว ผู้จองสามารถติดต่อบริษัทได้ทาง Call Center ที่โทรศัพท์หมายเลข 1787
 12. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้จองจะต้องเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด/สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร/สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/สัญญาว่าจ้างปลูกสร้างบ้าน (แล้วแต่กรณี) ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ผู้จองได้รับการยืนยันการจองออนไลน์ หรือภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้จองทราบผ่านช่องทางทาง SMS จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือช่องทางอื่นตามที่บริษัทกำหนด
 13. ผู้จองรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ชื่อผู้ซื้อที่จะระบุไว้สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด/สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร/สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/สัญญาว่าจ้างปลูกสร้างบ้าน (แล้วแต่กรณี) จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้จองในระบบการจองออนไลน์นี้เท่านั้น
 14. กรณีการทำสัญญาที่ผู้จองต้องการระบุให้เป็นการซื้อร่วม สามารถแจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้าให้บริษัททราบว่าในการเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด/สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร/สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/สัญญาว่าจ้างปลูกสร้างบ้าน (แล้วแต่กรณี) ผู้จองอาจโอนสิทธิตามหนังสือจองนี้/หรือให้ระบุชื่อบุคคลอื่นเป็นคู่สัญญาเพิ่มเติมได้โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อผู้จอง โดยจำกัดให้มีชื่อผู้จองอยู่ภายในสัญญาร่วมด้วยเท่านั้น
 15. หากผู้จองประสงค์ที่จะเปลี่ยนชื่อผู้จองในสัญญา หรือโอนสิทธิการจองดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 16. กรณีที่ผู้จองไม่เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด/สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร/สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/สัญญาว่าจ้างปลูกสร้างบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ (แล้วแต่กรณี) กับบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ผู้จองตกลงให้การจองออนไลน์นี้สิ้นสุดลงและถือว่าผู้จองสละสิทธิเกี่ยวกับการจองออนไลน์ทั้งหมด และยินยอมให้บริษัทริบเงินมัดจำที่ชำระมาแล้วทั้งหมดไว้เป็นค่าเสียหายได้ทันที รวมถึงบริษัทมีสิทธิเสนอขายห้องชุด/ที่ดินจัดสรร/ที่ดินจัดสรรพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ (แล้วแต่กรณี) ให้แก่บุคคลอื่นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จองทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด โดยผู้จอง ตกลงจะไม่โต้แย้ง หรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
 17. ผู้จองตกลงจะไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไข ประเภท แบบ ขนาด ชั้นของห้องชุด/ที่ดินจัดสรร/ที่ดินจัดสรรพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารที่ปลูกสร้าง (แล้วแต่กรณี) รวมถึงย้าย หรือยกเลิกโครงการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ทั้งนี้ วิธีการและค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 18. สมาชิก Nirvana Family สามารถสะสมแต้ม (Point) ได้เมื่อดำเนินการชำระเงินจองห้องชุด ที่ดินจัดสรร ที่ดินจัดสรรพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ (แล้วแต่กรณี) ผ่านระบบการออนไลน์ ทั้งนี้ เงื่อนไขการได้รับแต้มสะสมให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 19. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงใบยืนยันการจองออนไลน์ (Booking Confirmation) ทางเว็บไซต์นี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดซื้อ ที่ดินจัดสรร ที่ดินจัดสรรพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ และ/หรือสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างบ้าน (แล้วแต่กรณี) เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับสัญญาดังกล่าวและให้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย